This is alternative content.

Khoa Đào tạo cơ bản
Thứ ba, 25 Tháng 6 2013 17:03

1. Cơ cấu tổ chức

1

Đèo Thị Thiết

Phụ trách Khoa, Giáo viên Luật

2

Lò Thị Thu Hoa

Giáo viên Luật

3

Lò Thị Việt Hà

Giáo viên Luật

4

Quách Thúy Hằng

  Giáo viên Luật

2. Liên hệ 

Số điện thoại: 0223.799.995