This is alternative content.

Khoa Đào tạo nghiệp vụ
Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 08:41

1. Cơ cấu tổ chức

1

Đèo Thị Lan Hương

Phụ trách Khoa, Giáo viên Luật

2

Chu Diệu Huyền

Giáo viên Luật

3

Lò Thị Thanh Thùy

Giáo viên Luật

5

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên Luật

6

Đặng Phương Hà

Giáo viên Luật

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giáo viên Luật

2. Liên hệ

Số điện thoại: 0223.799.995