This is alternative content.

Phòng ban
Phòng quản trị
Thứ tư, 07 Tháng 8 2013 08:24

1. Danh sách cán bộ

1

Nguyễn Tử Long

Chuyên viên

2

Hoàng Thế Lĩnh

Chuyên viên

3

Hoàng Thị Hợp

Chuyên viên

 
2. Liên hệ
Số điện thoại: 02123.799.929
 
Phòng Tài chính - Kế toán
Thứ ba, 25 Tháng 6 2013 16:57

1. Danh sách cán bộ

1

Nguyễn Thị Phượng

Phụ trách Phòng, Chuyên viên

2

 

2. Liên hệ

Số điện thoại: 02123.799.919

 
Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện
Thứ ba, 25 Tháng 6 2013 16:54

 1.Danh sách cán bộ

1

Nguyễn Thị Kim Chi

Giáo viên Luật - Phụ trách phòng

2

Hà Thị Nga

Chuyên viên

3

Đỗ Thị Minh Hạnh

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên Ngữ văn -Thư viện

 5 Lò Thị Việt Hà Giáo viên Luật
 6

 Bùi Thị Thơm

 

Giáo viên Luật

  2.Liên hệ:

Số điện thoại: 02123.799.939

 
Phòng Đào tạo và Công tác học sinh
Thứ ba, 25 Tháng 6 2013 16:50

1. Danh sách cán bộ

1

Lê Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng - Giáo viên Tiếng Anh

2

Lê Văn Trí

Phó Trưởng phòng - Chuyên viên

3

Hà Hữu Nghị

Giáo viên Giáo dục thể chất

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên Lịch Sử

5

Nguyễn Thị Thơm

Giáo viên Luật

6

 Hoàng Văn Sơn

 Giáo viên Giáo dục chính trị

7

Lường Hồng Lâm

 Giáo viên Luật

2. Liên hệ

Số điện thoại: 02123.789.919