Học luật

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà cập nhật mới nhất

220
Cọc mua nhà

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà có mục đích quan trọng trong quá trình giao dịch mua bán nhà đất. Đây là một tài liệu hợp đồng giữa người mua và người bán, mô tả các điều kiện và cam kết của cả hai bên trong việc thực hiện giao dịch mua nhà. Mục đích chính của mẫu giấy đặt cọc là xác định rõ những cam kết của người mua đối với việc mua tài sản và thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình thực hiện giao dịch.

Quy trình và ý nghĩa của việc đặt cọc trong giao dịch mua nhà

 1. Quy trình đặt cọc: Khi người mua quyết định mua một tài sản nhà đất, bước tiếp theo thường là ký một mẫu giấy đặt cọc. Quy trình này bao gồm:
  • Người mua và người bán thống nhất về điều kiện giao dịch, giá bán, và các điều khoản khác liên quan.
  • Người mua đặt một khoản tiền cọc nhất định như là một biểu thị cho sự nghiêm túc và cam kết của họ trong việc mua tài sản.
  • Người mua và người bán thường cùng ký vào mẫu giấy đặt cọc, chứng tỏ sự đồng ý về các điều kiện giao dịch.
 2. Ý nghĩa của việc đặt cọc:
  • Cam kết nghiêm túc: Khi người mua đặt cọc, họ thể hiện sự nghiêm túc trong việc mua tài sản. Điều này giúp đảm bảo rằng giao dịch diễn ra một cách trơn tru và đảm bảo tính chính xác của thông tin.
  • Điều kiện ràng buộc: Mẫu giấy đặt cọc thường chứa các điều khoản về việc trả lại cọc nếu giao dịch không thành công do lý do nào đó, như không có vấn đề pháp lý hoặc tài chính không đủ.
  • Thời gian dừng thương thảo: Việc đặt cọc giúp tạo ra một thời gian ngắn để thực hiện các thủ tục pháp lý, kiểm tra tài sản, và đàm phán cuối cùng trước khi hoàn tất giao dịch.
  • Thể hiện quyền lợi: Mẫu giấy đặt cọc thường xác định rõ quyền và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình chuyển nhượng tài sản, tạo nền tảng cho việc thực hiện các bước tiếp theo của giao dịch.

Mẫu giấy đặt cọc mua nhà là một phần quan trọng của quy trình mua bán nhà đất, cho dù bạn mua đất ở ngoại tỉnh, tại tphcm hay mua bán nhà đất Hà Nội thì giấy đặt cọc giúp xác định cam kết, điều kiện và thời gian thực hiện giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong quá trình này.

Cọc mua nhà

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất (có người làm chứng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

TPHCM, ngày … tháng … năm 20 … tại ……… 

………………………………………………………… 

Chúng tôi, dưới đây gọi là “Người Bán”, và Ông/Bà: …………………………………………., Chứng minh nhân dân số: …………………….., Ngày cấp: ………….., nơi cấp: ………………, Địa chỉ thường trú: ………………………….., Số điện thoại: ………………………………….,

Dưới đây gọi là “Người Mua”, cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất với sự chứng kiến của Ông/Bà: …………………………………………., Chứng minh nhân dân số: …………………….., Ngày cấp: ………….., nơi cấp: ………………, Địa chỉ thường trú: ………………………….., Số điện thoại: ………………………………….,

Dưới đây gọi là “Người làm chứng”, cùng tham gia như sau:

Điều 1: Diện tích và địa chỉ của tài sản Người Bán cam kết chuyển nhượng cho Người Mua căn nhà và đất tại địa chỉ: …………………………………………………. Diện tích: …………… m².

Điều 2: Giá bán và số tiền cọc

 1. Giá bán tổng cộng của tài sản được thỏa thuận là: …………… (đọc bằng chữ: …………………………………………….. đồng).
 2. Người Mua đồng ý đặt cọc trước cho Người Bán số tiền: …………… (đọc bằng chữ: …………………………………………….. đồng), như một biểu thị cam kết trong việc mua bán tài sản theo điều kiện và thời gian quy định.

Điều 3: Thời gian thanh toán cọc Người Mua cam kết thanh toán số tiền cọc vào ngày …………… Đây là một điều kiện quan trọng để tiến hành các bước tiếp theo của quá trình giao dịch.

Điều 4: Cam kết của Người Bán Người Bán cam kết tài sản được chuyển nhượng là hợp pháp, không có tranh chấp về quyền sở hữu, và không bị vướng mắc về mặt pháp lý.

Điều 5: Điều kiện trả lại cọc

 1. Trong trường hợp tài sản không thể được chuyển nhượng do lý do pháp lý hoặc các nguyên nhân khách quan khác, Người Bán cam kết hoàn trả số tiền cọc cho Người Mua trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.
 2. Trong trường hợp Người Mua không thực hiện nghĩa vụ mua bán theo thỏa thuận, số tiền cọc sẽ không được hoàn lại và sẽ thuộc quyền sở hữu của Người Bán.

Điều 6: Điều khoản khác

 1. Các thay đổi hoặc bổ sung phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên và Người làm chứng.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương thảo hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết bằng thương thảo, vụ việc sẽ được đệ trình cho tòa án có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Điều 7: Chứng kiến và ký tên Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, có ngày …………… tại …………………………………………………. Chứng kiến: …………………………………………. ………………………………………….

(Chữ ký của Người Mua) (Chữ ký của Người Bán) …………………………………………. ………………………………………….

(Chữ ký của Người làm chứng) (Chữ ký của Người làm chứng)

Cọc mua chung cư

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán căn hộ số: …..)

TPHCM, ngày … tháng … năm 20 … tại ……… 

………………………………………………………… 

Chúng tôi, dưới đây gọi là “Người Bán”, và Ông/Bà: …………………………………………., Chứng minh nhân dân số: …………………….., Ngày cấp: ………….., nơi cấp: ………………, Địa chỉ thường trú: ………………………….., Số điện thoại: …………………………………., Dưới đây gọi là “Người Mua”, cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung cư với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1: Thông tin căn hộ và dự án

 1. Căn hộ được gọi là “Căn hộ” nằm tại tầng số: ……….. căn số: ……….. của dự án chung cư: ………………………………………………….
 2. Dự án chung cư được định danh tại địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….
 3. Diện tích sử dụng của căn hộ: ……….. m².

Điều 2: Giá bán và số tiền cọc

 1. Giá bán tổng cộng của căn hộ được thỏa thuận là: ……….. (đọc bằng chữ: …………………………………………….. đồng).
 2. Người Mua đồng ý đặt cọc trước cho Người Bán số tiền: ……….. (đọc bằng chữ: …………………………………………….. đồng), như một biểu thị cam kết trong việc mua bán căn hộ theo điều kiện và thời gian quy định.

Điều 3: Thời gian thanh toán cọc Người Mua cam kết thanh toán số tiền cọc vào ngày ……….. Đây là một điều kiện quan trọng để tiến hành các bước tiếp theo của quá trình giao dịch.

Điều 4: Cam kết của Người Bán

 1. Người Bán cam kết căn hộ được chuyển nhượng là hợp pháp, không có tranh chấp về quyền sở hữu, và không bị vướng mắc về mặt pháp lý.
 2. Người Bán cam kết rằng căn hộ sẽ được chuyển nhượng cho Người Mua đầy đủ tài sản, không có nợ nần hay tình trạng pháp lý bất lợi.

Điều 5: Điều kiện trả lại cọc

 1. Trong trường hợp căn hộ không thể được chuyển nhượng do lý do pháp lý hoặc các nguyên nhân khách quan khác, Người Bán cam kết hoàn trả số tiền cọc cho Người Mua trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.
 2. Trong trường hợp Người Mua không thực hiện nghĩa vụ mua bán theo thỏa thuận, số tiền cọc sẽ không được hoàn lại và sẽ thuộc quyền sở hữu của Người Bán.

Điều 6: Điều khoản khác

 1. Các thay đổi hoặc bổ sung phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương thảo hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết bằng thương thảo, vụ việc sẽ được đệ trình cho tòa án có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Điều 7: Chứng kiến và ký tên Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, có ngày ……….. tại …………………………………………………. Chứng kiến: …………………………………………. …………………………………………. (Chữ ký của Người Mua) (Chữ ký của Người Bán) …………………………………………. …………………………………………. (Chữ ký của Người làm chứng) (Chữ ký của Người làm chứng)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm